Loading...

한국캘리그라피아트협회만의
차별화되고 전문적인 자격증에
여러분의 실력을 검증받으시기 바랍니다.

HOME

자격검정

자격시험공고

자격시험공고

[2021년 수시 2차] 캘리그라피 자격시험 공고

운영자 | 2021-06-29

2021년 캘리그라피 자격시험 공고 (수시)한국캘리그라피아트협회만의

차별화되고 전문적인 자격증에

여러분의 실력을 검증받으시기 바랍니다.▶ 자격시험 종목
먹캘리그라피 1급 / 먹캘리그라피 2급 / 먹캘리그라피 3급

수채펜캘리그라피 1급 / 수채펜캘리그라피 2급

방과후 캘리그라피 (단일등급)▶시험 접수기간
2021. 7 . 1 (목) ~ 2021. 7. 8 (목) - 도착분에 한함▶시험 장소 및 일시
-2021. 7. 24 (토)

1차 - 11:00 ~ 13:00

2차 - 14:30 ~ 16:30

-파주시 금촌동 986-5 미라클프라자 1층 109호 혜담글씨▶합격자 발표 2021. 8. 7(토)
- 합격자는 개인별 문자발송▶먹캘리그라피 (1급, 2급, 3급)1. 응시자격

- 1급: 2급 취득 후 실무경력 6개월 이상인 자

- 2급: 인증 교육기관 전문과정 수료자 / 전시회 2회 이상 출품자 /

문화센터 등 전문 교육기관 40시간 이상 수료자 (위 항목에 한가지만 해당되면 가능)

- 3급: 전문 교육기관 기초,정규과정 24시간 이상 수료자2. 실기시험 안내

▷ 1급

- 최근 3개월 이내 포트폴리오 A4용지 7작품(中 창작디자인5작품)  출력 후 제출

- 상업디자인(지정 문제 중 한가지 출제) 3가지 시안 디자인

- 먹그림삽입 순수디자인 창작, 제시된 문장 디자인 및 작업능력 및 완성도 평가※ 시험지 - (상업디자인) 화선지(1/4지- 67 x 34cm) - 협회 고무인이 날인된 화선지 6장 중 3장 제출

(순수디자인) 화선지(67 x 67cm) - 협회 고무인이 날인된 화선지 2장 중 1장 제출

▷ 2급- 곡선기본체 (현장 출제글귀) 창작능력평가

- 편봉응용체(지정 문제글귀) 제작능력평가※ 시험지 - 화선지(1/4지- 67 x 34cm) - 협회 고무인이 날인된 화선지 10장 중

상업디자인 3장 , 순수디자인 2장 제출

▷ 3급

- 곡선기본체 (지정 문제글귀5가지 중 랜덤 2가지 출제) 제작 및 임서능력평가※ 시험지 - 화선지(1/4지- 67 x 34cm) - 협회 고무인이 날인된 화선지 4장 중 2장 제출

3. 자격검정비

1급 - 10만원

2급 - 8만원

3급 - 7만원

▷환불 정보

접수 기간에는 100% 환불 / 실기시험일 5일 전 환불 불가4. 시험시간 - 2시간▶수채펜캘리그라피 (1급, 2급)1. 응시자격

- 1급: 2급 취득 후 실무경력 6개월 이상인 자

- 2급: 인증 교육기관 전문과정 수료자/ 문화센터 등 전문 교육기관 24시간 이상 수료자

(위 항목에 한가지만 해당되면 가능)2. 실기시험 안내▷ 1급 시험방법

- 최근 3개월 이내 포트폴리오 A4사이즈 7작품(中 창작디자인3작품) 제출

- 3가지 모티브에 맞는 일러스트와 글체디자인 능력과 재료에 따른 작품완성도> 1점-다른소재 제작시험 (캔버스, 석고방향제, 광목. 페이퍼아트등)

> 2점 창작, 1점 지정문제 (펜 3가지 이상 , 3가지 이상 서체)※1급시험지

> 1점 - 수채종이 제작시험 B5 (27.0 x 18.2cm) 수채종이 2장 중 1장 제출

1점 - 수채종이 제작시험 A5 (21.0 x 14.8 cm) 수채종이 2장 중 1장 제출

1점 - 시험공고시 소재공지▷ 2급 시험방법

- 3가지 모티브에 맞는 일러스트와 글체디자인 실무능력평가(수채종이)

> 2점 지정문제 중 - 2점 지정글귀 (1점 지정그림 , 1점 창작그림)

1점 시험당일 출제글귀 (그림X) - (펜 3가지 이상 , 3가지 이상 서체)※2급시험지

> 수채종이- A5 (21.0 x 14.8 cm) -협회 고무인이 날인된 수채종이 6장 중 3장 제출3. 자격검정비

1급 - 10만원

2급 - 8만원

▷환불 정보

접수 기간에는 100% 환불 / 실기시험일 5일 전 환불 불가4. 시험시간 - 2시간


▶방과후 캘리그라피 (단일등급)


- 자격검정비 : 15만원

- 시험시간 : 2시간1. 응시자격- 본 협회 먹캘리3급 , 수채2급 이상 취득자

또는 타 협회 2급 자격증 취득 후 실무경력 6개월 이상인 성인2. 실기시험 안내$(document).on("click",".openbtncommentedit", function(e) { var wi = $(this).attr('data-wi'); var he = $(this).attr('data-he'); var alignw = $(this).attr('data-alignw'); var alignh = $(this).attr('data-alignh'); var iurl = $(this).attr('data-iurl'); var sc = $(this).attr('data-sc'); var opt1 = $(this).attr('data-opt1'); var opt2 = $(this).attr('data-opt2'); var opt3 = $(this).attr('data-opt3'); // 코멘트에서 이미시 수정시 s var opt1_temp = opt1 - 1; if($("#comment_modify_"+opt1_temp).css("display") == 'inline-block'){ // edit he = "640"; iurl = iurl + "&twit_file_code="+ opt3 + "&old_twit_file_code="+ opt3; document.getElementById('secure_code_'+opt1_temp).value=opt3; //alert(iurl); }else{ // 덧글 he = "430"; iurl = iurl + "&twit_file_code=" + opt2; document.getElementById('secure_code_'+opt1_temp).value=opt2; } if(!e) e = window.Event; pos = biz_abspos(e); if(alignh=='top'){ var top = pos.y - he - 20; }else{ var top = pos.y + 20; } if(alignw=='center'){ var left = ( $(window).scrollLeft() + ($(window).width() - wi) / 2 ); }else if(alignw=='left'){ var left = pos.x - wi - 20; }else{ var left = pos.x; } //alert(he); //biznine_openLayer('biz_neo_iframe_name',top,left); // 코멘트에서 이미시 수정시 e //fRequestPopup(wi,he,iurl,sc,opt1,opt2); var layergubun = $(this).attr('data-layergubun'); var pagegubunid = $(this).attr('data-pagegubunid'); /* if(typeof(layergubun) != 'undefined'){ alert('1'); } if(typeof(pagegubunid) != 'undefined'){ alert('2'); } */ if(typeof(layergubun) != 'undefined' && layergubun == "page" && typeof(pagegubunid) != 'undefined'){ var iurl = $(this).attr('data-iurl'); var sc = $(this).attr('data-sc'); var opt1 = $(this).attr('data-opt1'); var opt2 = $(this).attr('data-opt2'); fRequestPopup(wi,he,iurl,sc,opt1,opt2,'page',pagegubunid); }else{ biznine_openLayer('biz_neo_iframe_name',top,left); var iurl = $(this).attr('data-iurl'); var sc = $(this).attr('data-sc'); var opt1 = $(this).attr('data-opt1'); var opt2 = $(this).attr('data-opt2'); fRequestPopup(wi,he,iurl,sc,opt1,opt2,'layer',''); } }); $(document).on("click",".openbtncommentedit2", function(e) { var wi = $(this).attr('data-wi'); var he = $(this).attr('data-he'); var alignw = $(this).attr('data-alignw'); var alignh = $(this).attr('data-alignh'); var iurl = $(this).attr('data-iurl'); var sc = $(this).attr('data-sc'); var opt1 = $(this).attr('data-opt1'); var opt2 = $(this).attr('data-opt2'); var opt3 = $(this).attr('data-opt3'); // 코멘트에서 이미시 수정시 s var opt1_temp = opt1 - 1; if($("#comment_modify_"+opt1_temp).css("display") == 'inline-block'){ // edit he = "354"; iurl = iurl + "&twit_file_code="+ opt3 + "&old_twit_file_code="+ opt3; document.getElementById('secure_code2_'+opt1_temp).value=opt3; //alert(iurl); }else{ // 덧글 he = "304"; iurl = iurl + "&twit_file_code=" + opt2; document.getElementById('secure_code2_'+opt1_temp).value=opt2; } // 코멘트에서 이미시 수정시 e if(!e) e = window.Event; pos = biz_abspos(e); if(alignh=='top'){ var top = pos.y - he - 20; }else{ var top = pos.y + 20; } if(alignw=='center'){ var left = ( $(window).scrollLeft() + ($(window).width() - wi) / 2 ); }else if(alignw=='right'){ var left = pos.x - wi - 20; }else{ var left = pos.x; } //alert(he); //biznine_openLayer('biz_neo_iframe_name',top,left); //fRequestPopup(wi,he,iurl,sc,opt1,opt2); var layergubun = $(this).attr('data-layergubun'); var pagegubunid = $(this).attr('data-pagegubunid'); /* if(typeof(layergubun) != 'undefined'){ alert('1'); } if(typeof(pagegubunid) != 'undefined'){ alert('2'); } */ if(typeof(layergubun) != 'undefined' && layergubun == "page" && typeof(pagegubunid) != 'undefined'){ var iurl = $(this).attr('data-iurl'); var sc = $(this).attr('data-sc'); var opt1 = $(this).attr('data-opt1'); var opt2 = $(this).attr('data-opt2'); fRequestPopup(wi,he,iurl,sc,opt1,opt2,'page',pagegubunid); }else{ biznine_openLayer('biz_neo_iframe_name',top,left); var iurl = $(this).attr('data-iurl'); var sc = $(this).attr('data-sc'); var opt1 = $(this).attr('data-opt1'); var opt2 = $(this).attr('data-opt2'); fRequestPopup(wi,he,iurl,sc,opt1,opt2,'layer',''); } }); function fRequestPopup(_wi,_he,_iurl,_sc,_opt1,_opt2,_layergubun,_pagegubunid) { var url = "/solution/modules/program/comm/iframe.php?seq=10085"; jQuery.ajax ({ type: "post", url: url, data: { wi : _wi, he : _he, iurl : _iurl, sc : _sc, opt1 : _opt1, opt2 : _opt2, layergubun : _layergubun }, dataType: 'html', error: function(){alert('request error!');}, complate: function(response){}, success: function(data2) { if(_layergubun=='page' && _pagegubunid){ $("#"+_pagegubunid).html(data2); }else{ $("#biz_neo_iframe_name").html(data2); } } }); } /* 레이어 보이기 숨기기*/ function hidelayer(lay) { document.getElementById(lay).style.display = "none"; $('textarea[name^=comment_reply]').val(''); //biz_resize_popup(); } function showlayer(lay) { document.getElementById(lay).style.display = "block"; //biz_resize_popup(); } function commentSetMode(comment_num,mode) { if(mode=='reply') { document.getElementById('cmt_modify_'+comment_num).value=''; document.getElementById('cmt_reply_'+comment_num).value='comment_reply'; document.getElementById('comment_modify_'+comment_num).style.display='none'; document.getElementById('comment_reply_'+comment_num).style.display=''; if(document.getElementById('submit_btn_'+comment_num)) { document.getElementById('submit_btn_'+comment_num).src='/bin/minihome/upload/10085/button/'; } if(document.getElementById('uname_'+comment_num)) { document.getElementById('uname_'+comment_num).style.display=''; } } else { document.getElementById('cmt_modify_'+comment_num).value='ok'; document.getElementById('cmt_reply_'+comment_num).value=''; document.getElementById('comment_modify_'+comment_num).style.display=''; document.getElementById('comment_reply_'+comment_num).style.display='none'; if(document.getElementById('submit_btn_'+comment_num)) { document.getElementById('submit_btn_'+comment_num).src='/bin/minihome/upload/10085/button/'; } if(document.getElementById('uname_'+comment_num)) { document.getElementById('uname_'+comment_num).style.display='none'; } } } /* 레이어 보이기 숨기기*/ function CheckInput() { var form = document.CommentForm; if(form.comment.value.length == 0) { alert("덧글을 입력하세요"); form.comment.focus(); return false; } else if(form.uname.value.length == 0) { alert("이름을 입력하세요"); form.uname.focus(); return false; } else if(form.ps.value.length == 0) { alert("비밀번호를 입력하세요"); form.ps.focus(); return false; } else { return true; } }

한국캘리그라피아트협회대표: 김영숙

주소 : 경기도 파주시 금촌동 986-5 미라클프라자 109호

도로명주소 : 경기도 파주시 금빛로 15 미라클프라자 109호

대표전화 : 031-941-4275H.P : 010-5204-3435

이용약관개인정보처리방침

Copyright 2019 KOREA CALLIGRAPHY ART ASSOCIATION. All Rights Reserved.

TOP